klauzula informacyjna

Wyrażenie przez Panią/Pana wyżej wymienionych zgód oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Stefana Batorego 28-32, (dalej jako: Mikrokasa) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387861, NIP: 586-223-56-89, REGON: 220797494 wpisanej do Rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000022. Powyższe oznacza, że Mikrokasa – obok MoneyBeat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, NIP: 5223040140, REGON: 362678227, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577778, kapitał zakładowy w wysokości 6.000 złotych (dalej jako: Money Beat) – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

Udzielana informacja Mikrokasa Money Beat
Administrator
danych
Mikrokasa S.A.
z siedzibą w Gdyni, ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia
Money Beat Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
Dane
kontaktowe
Mikrokasa
można się skontaktować poprzez adres e-mail:
biuro@mikrokasa.pl,
lub pisemnie (Mikrokasa S.A. ul Stefana Batorego 28-32,81-366
Gdynia). W
Mikrokasa
wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez e-mail:
iod@mikrokasa.pl
lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych (Mikrokasa S.A. ul Stefana
Batorego 28-32,81-366 Gdynia)). Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Z Money Beat można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie www.mikrokasa-partner.pl/kontakt
Cele
przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Mikrokasa w celach:

1. oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim);

2. w celach handlowych marketingowych, w tym programów lojalnościowych i promocji;

3. statystycznych i analiz;

4. w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Money Beat w celach:

1. Przesyłania informacji handlowej na wskazany w formularzu adres email

2. W celu przekazania informacji handlowej na wpisany w formularzu telefon.

3. W celu kontaktu konsultanta w sprawie wzięcia pożyczki.

Kategorie
przetwarzanych danych
Mikrokasa przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

1. dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;

2. dane adresowe i teleadresowe;

3. dane dotyczące sytuacji finansowej, w tym źródeł otrzymywanego dochodu, oraz zobowiązań finansowych.

Money Beat przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

  1. Imię, nazwisko, PESEL, email, telefon komórkowy, kod pocztowy
Źródło pochodzenia danych Mikrokasa pozyskuje Pani/ Pana dane osobowe od Money Beat oraz od osoby, której dane dotyczą. Money Beat pozyskuje Pani/Pana dane osobowe od osoby, której dane dotyczą.
Okres przez który dane będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Mikrokasa:

1. dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;

2. w celach handlowych i marketingowych, w tym programów lojalnościowych i promocji- – przez okres nie dłuższy niż 10 lat;

3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż 10 lat;

4. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Money Beat:

Okres przetwarzania danych będzie do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Mikrokasa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Money Beat do Mikrokasa oraz partnerów współpracujących z MoneyBeat Sp. z o.o.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.